Giriş |  Kayıt
"Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz."
NİETZSCHE
 
 
 

Yazar ismi :  Bayram Kaya (Yazarın ana sayfası için tıklayın)

Sen de Bayram Kaya isimli yazara destek olmak istiyorsan, yıldızlı oylama ile oylamaya katılabilir, 1 ile 10 arası puanlama yapabilirsin.


 
      Köleci Sistemin Triyakı 1  
Köleci sistem ve onun çok gelişmiş bir ardılı olan kapitalist sistem; cehaleti pek sever. Hem ideolojileri de cehalet üzerinedir.

Ön ittifaklardaki üreten ve sağlatma yapan skalanın tek yanlı yönü vardır. Gel git yapan (giriş çıkış yapan) bir sistem akışıdır bu. Girişle çıkış arasına seçme ayıklama yapan boşluk devinmesi içine kült yönetimi olan ilahi mana yerleşmiştir.

Ve bu denetleme herkesin ihtiyacı kadarla, herkese göre sağlama ve üretme oluşla, paylaşma ve tüketmedir. Bu süreç doğadaki akan elektrik süreçlerine çok benzer. Süreç bir diyot doğrultması gibidir.

Üreten ve sağlatan eylem, tek yönlü akış yapmakla; denetim ön ittifaklı sistemin kendi kontrolündedir. Doğada bir salınım (tiril) hareketinin, iki ayrı atımı bir periyot oluşla simge edilir. Dalga hareketi bir çivi etrafına, tel ya da ip sarımınız gibidir. Bu sarımın görünüşünü düz çizgi üzerinde kesit oluşuyla gösterelim.

Bir salınım çivi üzerinde çıkıp, çivinin (çizginin) üst yanında belli bir noktaya kadar yükseldikten sonra geri çivi (çizgi) eksenine dönsün. Bu geri dönen atım testere dişi gibi ya da ters U gibi atım yapıp; çiviye dönen atım yarım periyot lük (dönem, devir, tur) dalga salınımını oluşturur.

Tekrar çizgi üzerine dönen atım, bu kez çizgi içinde çizginin alt yanına geçecektir. Tıpkı çizgi üstündeki gibi bir atım çizgi altında da oluşacaktır. Çizgi ekseni altında yarım U şeklinde bir atım daha oluşur. Bu atım öncekine eşit genlikte ve eşit olan salınımdır.

Böylece salınım, çizgi altında da yarım atım yapar ve salınım çizgiye (çivi eksenine) döner. Çizgide geçen atım tekrar yukarı yönlü ve aşağı yönlü olacak her bir atımlarına devam edecektir. Çizgi üzerindeki atım pozitif (+) değerlidir. Çizgi altındaki atım da negatif değerlidir. Bir periyot pozitif ve negatif değerle, iki yarım atımdır.

İki yarım atım bir salınım olmakla, bir periyottur. Yani bir periyot içinde iki yarım salınım vardır. Salınımın bir yarısı çizgi içinde geçip çizgi üzerine çıkmakla, çizgi üstüne doğru olup; yeniden çizgiye döner.

Çizgiye dönen atım devamla bu kez yine çizgide çıkan atım, çizgi altına doğru gidip zikzak ya da U şekilleriyle görünüp, yeniden ekseni çizgiye döner. Sonra da devinmesine üst yön, alt yön devinmesi olmakla devam eder. Bir dalga hareketi yönü periyotla değişen, sinüs dalgasıdır. Birçok dalga biçimi vardır.

Bu yarım periyodun çizgi üstü kısmı olumlu salınım hareketi oluşla + yarım dalga diye belirtilir. Çizgi altındaki yarım periyotluk dalga da olumsuz dalga olmakla negatif (–) yarım dalgadır. Ya da her bir yarım dalga atımına bir alternans denir. Yani yarım dalga süreci denir. Bir turun ya da 360 derecelik çevrimim dörtte biridir.

Diyot bu yarım dalganın sadece bir alternans olan atımı üzerinde akıtır. Bu nedenle bir diyot yarım dalgayı doğrultur. İki çeşit diyot vardır. Pozitif alternastaki yarım atımı üzerinde akıtan doğrultmaca, pozitif yönlü diyot denir. Negatif (-) alternansı üzerinde akıtan doğrultmaca da negatif yönlü diyot denir.

Negatif yönlü dediğimiz diyot eksi (–) atımı üzerinde geçiren diyot; pozitif olan artı (+) atımlı salınımı durdurur ya da tıkaçlar.

Aynı biçimde pozitif (+) yönlü dediğimiz diyot ta, artı salınımlı akımı içinde akıtır; eksi (-) olan salınımı ise durdurur. Ya da tıkaçlayışla direnç gösterir. Direnç koyup (-) akımı geçirmez. Fren etkisi ortaya koyar.

İşte diyot denen araç bu yarım dalga sürecinin sadece birinde iletimde olur. Diğer yarım dalga boyunca iletimde olmayıp, sukuttadır. İletimle olunan yarım dalgayı üzerinde geçirir ve üzerinde geçen yarım dalgayı doğrultur. Yarım dalgayı kontrol eder.

Ön ittifaklarda referans, ortak emekler sahipliğidir. Ön ittifakı sistem işleyişi (diyot etkisi) emek ortaklığı türü girişmeli çaba, gayret ve eylemlerin geçmesine izin verir. Emek gücünden ötürü ortak emek hüneriyle mal mülk birikir.

Biriken mal, mülk; ortaklığın zenginlikleridir. Ortaklaşa zenginliği sağlayan süreç; sistem içinde hep eksen üzerindeki yarım dalgaların doğrultması olan kesikli sürekli akıştır. Bu pozitif süreçte negatif alternanslar olmadığı için süreç olayları pek çok boşluklu tanecikli olan boşluk devinmesini içerir. Sistemin bu doğrultma işi düz hareket olmakla işin olumlu ve pozitif yanıdır.

Sistem kolektif olan akış hep, yarım dalga yansımalarına geçit verir. Biz farkına varsak ta farkına varmasak ta sistem kolektif ligin doğal oluşuyla negatif sapma yansımalarına karşı otomatikman kapalı ve tıkaçlıdır. Sistem negatiflikleri hep kırpar. Yani ön ittifaklı sistem yarım dalga doğrultmaçları gibi çalışır.

Köleci sistem bir periyotluk zamanın hem pozitif (olumlu + yön) turlarına; hem de negatif (olumsuz – yön yansımalarına) geçiş verilmektedir. Köleci sistem her iki alternansta da çalışan iki diyotla işlerledir. Her bir diyot bir yarım dalgayı kendi üzerinde geçirmekle köleci sistemde bir periyotun her iki yarım dalgası da doğrultulur.

Mal sahipliği olumlu durumken mal sahipliğinin karşı yansıması da maldan mülkten yoksunluk olmakla yoksulluk olumsuz negatif durumdur. Malı olan lütfetmekle olumlu davranırken yoksulluk lütfu kabul etmekle negatif bir olumsuz durum içindedir.

Mal sahipleri malı biriktirirken; karnını doyuramayanlar hırsız olabilmekle negatif olacaklardır. Kısaca köleci mal sahipliği sistemi mal sahiplerinin olumlu durumuna karşı sahipliği olmayanların olumsuzluklarıyla birlikte gelişir ve birlikte yansırlar sistem içinde biri varsa diğeri de var olup birlikte akış yapacaklardır.

Köleci sistem iyi olanla kötü olanı yanlış olanla doğru olanı bir arada akıtmakla böylece düzgün bir iş yapar. Ancak insanı köleleştirmesi ile de olabildiğince olumsuz (sömürü-istismar) yansımalarına da meydan verir.

Yani köleci sistem bir salınımın her iki (olumlu olumsuz; iyi-kötü; ahlaklı; ahlaksız; erdemli; erdemsiz; özgürlük; kısıtlılık gibi) atımlarının da geçmesine izin verir. Köleci sistem iki farklı diyotu (doğrultmacı) bir arada kullanır. Böylece çift yönlü, iki yarım dalganın da geçişine izin verir. Doğrultma iki yönlü yapılır.

İşte iki yöne geçişe izin veren, iki diyotun bir arada kullanıldığı elektronik aygıt, tiryaktır. Triyak biçimli sistemde çift yönlü iki diyot kullanılır. Bir diyotun girişi diğer diyotun çıkışına bağlanır. Yani diğerinin çıkışına bağlanan uç, öbürünün girişine bağlanır. Böylece yine bir giriş bir çıkış olmakla iki uç elde edilir.

Triyakta müspet ve menfi iki uç arasına süreci kontrol edecek "özne nesnel" tıkaçlar konur. İki ucu kontrol eden yere beyz ya da geyt kapısı denir. Moral değerleri bu noktada bol bol kullanılır. Diyot tek yanlı zaman geçişi verirken triyak iki yönlü zaman geçişindeki yansımalara kontrollü izin verir.

Triyak teknik bir deyimdir. Dalgalı akımda çift diyotun birleştirilmesiyle, çift yönlü elektrik yükünü geçirir. Yani triyak dalgalı akımın, artı alternansında da akım geçirir: Eksi alternansı esnasında da akım geçirerek bir periyotun tam zamanı boyunca iletimde olur.

Köleci sistem ortaklığa karşı çıksa da köleci sistem içinde de zorunlu olurla ortaklıklar vardır. Köleci sistem içinde ortaklığa ayrılan zaman, ön ittifaklardaki gibi üç aşağı üç yukarı tüm zamanının kendisi değildir. Köleci sistem içindeki ortaklık, zamanın az bir kısmını; kesikli sürekli oluşla, "kamu hizmeti!" adı altında "ortaklaşmaya" ayırırlar.

Köleci sistem içinde köleci sistemin kendi müspet ve menfiliklerini, tiryak gibi çalışan sistemin kendi seçme ayıklamasıdır. Ve bu seçme ayıklama sınıfsaldır. Sömürüdür. İstismarıdır. Bu sınıfsal oluşa göre birçok başka bir süzgeç devrelerle sistemim bir sınıfa akan olumluluğu ile yine bir sınıf üzerine akan olumsuzlukları kısmen ya bastırılır; ya artırılır; yok etmeyip azaltılır olurlar.

Böylece sistem kendi olumsuz oluşlarının çok kısmi olan denge unsurlarını ortaya koyar. Sömürme ve sömürülme arasına; yardım, inayet korlar. Buna da veren el, alan elden üstündür; derler.

Triyaklı sistemin içindeki kimi denge unsurları; demokrasi, cumhuriyet, laiklik, hukuk gibi entegreler sistemin diğer lineer devrelerini oluşurlar. Cumhuriyet; yeniden hakları ortaklaştırma gayretini gözetmekle, kimsesizlerin kimsesi olmaya adaydır.

Köleci sistem içinde özel mülkiyet zenginliği ve özel mülkiyet yoksunluğu vardır. Bu dengesizliğin yansıması sınıflar arası savaşı, barışı, himmeti, kötülükleri ortaya çıkarmıştı. Diyot devreler (sosyo toplumsa kurum, işleyişle doğrultma ve katılımlar) giriş (üreten hareketler) ve çıkış (paylaşım tüketim bağıntısı) oluşuyla toplamda iki yönlü bir lineerlikti (çizgisel doğru oluştu).

Tiryaklar iki yönlü iki uç arasındaki sistemi doğrultma süreci arasına yani üretimle; üretileni paylaşıp, tüketen uçlar arasına; bu iki ucu kontrol eden bir boşluk devinmesi oluşla girdi. Giriş çıkışları kontrol etti. Değiştirici dönüştürücü kontrolör olan bu üçüncü nokta olan geytti. Üçüncü oluşma iki diyotun giriş çıkış noktalarını kontrol edip; uçlar arası akışı azaltıp, çoğaltıyordu. Ya da akışa hiç geçiş yaptırmıyordu.

Sistem içindeki kötülükler sahip olmayla; sahip olamamanın gerilimli olan çelişmesinden kaynaklıydı. Mal mülk sahipliği olan efendi iradesi olandı. İradesi olan; değiştiren, dönüştüren, kontrol eden, egemen olandı. Tiryak kontrolü içindeydi. Tiryakla efendi sahip oluşun hüccetiyle; gelenek görenek, inanç, din, moral değerleri gibi imleçlerin; imge ve öğreti sel kontrolünü yapıyorlardı.

İşte EL kontrolü, bu moral değeri olan imleçlerin kontrolüydü. Varsa var yazımda belirttiğim gibi moral değerleri üretim ile paylaşan ve tüketen ilişkilerin arasında olup; tüketim ve paylaşımı triyak kontrolü ile EL kontrol ediyordu. Bir sistem içinde sömüren, sömürten dokunulmazlıkla El manalı geyt kontrolü varsa; o sistemde buna karşılık sistem içinde zorunlu oluşla "laiklik seçme ayıklamalı direnç devresi" de olacaktı.

Laiklik tiryak kontrolüne az çok etkide bulunacaktı. El hükmül El olan triyak kontrolünü yapabilecekti. Aslında üretim ilişkisi de elin kontrolünde malı mülkü istediğine veren El; maldan, mülkten ve gerekli araç gereçten (üretim nesnesinden) yoksun kıldığı kişileri zaten aciz, üretemez kılmasıyla kulları beceriksiz, sefil yaratıklar durumuna sokmuştu!

Yoksunluk şimdi şimdi, emekten doğan sözleşme ve emekten doğan iradeci egemenlik hakları direnmesi olmakla demokrasi dediğimiz hareketi ve direncin seçme ayıklama noktalarını da, sistemin içinde sokacaktı.

Köleci sistemde, keskin iki sınıf vardır. İki sınıf ta uzlaşmaz bir karşıtlık içerirler. Köleci sınıftaki uzlaşmaz dirençli iki bağlantı, üçüncü ayakla sistemin kontrol işlemli bağlantısı olup, sisteme akış yaptırır. Böylece sistem içinde triyakın üçayağı vardır. Üçüncü ayak üzerinde ortak iradeli kült merkezi yerine şimdi tekil iradeli El ve El Baal vardı.
 
 

Bu yazının tüm hakları ve sorumluluğu Bayram Kaya üzerindedir.
Bu yazının ilgili yazara ait olmadığını, yazının içeriğinde şahsınıza veya toplumun genel ahlak değerlerine bir hakaret olduğunu, içeriğinde açıkça yazılmış müstehcen ifadeler veya edebi yazılarda olmaması gereken ağır küfürler bulunduğunu düşünüyorsanız, ilgili yazıyı ve yazarı site yönetimine bildirebilirsiniz.
Yazıların içeriğinden www.edebiyatdunyasi.com ve Ada İnternet Yayıncılığı ve Reklamcılık Şti. yetkilileri sorumlu tutulamaz.
 
Tüm yazıları

İlkÖnceki14151617181920SonrakiSon

 
1 .  İbrahim Değerli
2 .  Mehmet Akb
3 .  Serhat ÖZER
4 .  Abdulvahap UNCU
5 .  Ali Demiral


 
1 .  DeryaDerviş
2 .  İbrahim Değerli
3 .  Gülüm Çamlısoy
4 .  Berat Uyanık
5 .  Elnur Əliyev


 
1 .  Ahmet Duman
2 .  Tunahan çelik
3 .  erhan
4 .  Canay Gümüşlü Safi
5 .  Ömer Faruk Hüsmüllü

 

     


Basında sitemiz | Bize ulaşın | Reklam

Sözleşmeler Gizlilik ve Kullanım Sözleşmesi | Tüketici Hakları, Üyelik, Güvenlik ve Teminatlar

Tüm hakları saklıdır 2017 © Edebiyat Dünyası

Edebiyatdunyasi.com'a eklenen yazılar ve görseller 5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERi KANUNU'na göre korunmaktadır. Sitenin özgün içeriği 5187 Sayılı Basın Kanunu'na göre kaynak belirtilmeden başka yayın organlarında kullanılamaz. Kaynak belirtmek ve ilgili sayfaya link vermek koşuluyla sitenin tüm özgün içeriği başka yayın organlarında özgürce kullanılabilir.