Giriş |  Kayıt
"Gerçek arkadaşlık sıhhat gibidir, değeri ancak o yok olduktan sonra anlaşılır."
GOLTI
 
 
 

Yazar ismi :  Bayram Kaya (Yazarın ana sayfası için tıklayın)

Sen de Bayram Kaya isimli yazara destek olmak istiyorsan, yıldızlı oylama ile oylamaya katılabilir, 1 ile 10 arası puanlama yapabilirsin.


 
      Sistem 11  
Yani evren içindeki tekilliğe ait şok dalgalı gel hareketi, evren içinde sürekli kendi gel hareketi tekrarlayamaz. Açılan evrensel çap içindeki evrenin yalıtım duvarına çarpan gel eylemi bu kez kendi içinde ve kendi üzerine sekme çarpışması olan enerjiden dönüşümle zıt bir git eylemine dönüşür. Gel şoklu dalga evrenin git hareketi olan zıt enerjiyle gel-git titreşimli salınım osilasyonlarına dönüşür.

Tekillik sadece evrenlere parçalanırken enerji kaybetmez. Parçalanan enerji kendi evrensel zarflı yalıtımını oluşur. Evrensel yalıtımı ortaya koyar. Bu yalıtımı ortaya koyan enerji zarfı kapsamı içindeki akan saf enerjiye bir sınırlama ve fren olmanın enerjisi kaybı olur. Buradaki enerji kaybının zıt kuvvetli belirimle başka bir etki ve bağıntıya dönüşen enerji olduğu her halde görülmüştür.

Böylece evrensel enerji de hem kendi üzerine kendi etkimeli bir enerji eksilmesidir. Hem de bu eksilme kendi üzerine bir başla-dur fren etkisi olmakla yeni bir bağıntı yeni bir etkidir. Örneğin fren etkisi ısı enerjisine dönüşmekle ısı enerjisi çevreye genleşme boy uzaması gibi yeni bir olumlu ya da olumsuz etki girişmesi ortaya kor. Bir akış kendi üzerine zıt etkili tersi eylemle sürekli akış olamaz.

Evrenler tekil ligin şok dalgasını yalıtmakla saf enerjili süreci olabildiğince geri dönüşsüz yapar. İşte biz evrensel yalıtım içindeki gel yapan sok dalgalı tiril oluşun evren engeli nedenle sektirilip bir yay gibi git gel salınımlı birçok salınımlara parçalanması içindeki bin bir tür yalıtımlarının girişmeler organizesiyiz.

Bir şey her şeydi her şey bir şeydi. Bir gel hareketi yeniden git olmakla git-geldi. Gidenle, ileride olan; gelenle, geride kalandı. Git olan terse doğru gel olana göre öndü. Faz farkıydı. Derişimdi. Sürtünmeydi engeldi vs. Gel ile git birbirine göre daha az, daha hızlı olmakla nicelikti azlıktı, çokluktu. Azlık çokluk hareket farkıyla ısıydı, sıcaklıktı. Gidin ya da gelin salınımı birbirine göre küçüktü büyüktü. Yani çekme itmeydi. Yani elektrik manyetik yüktü. Yani alan etkisiydi. Yani git gel ya da yüklerin zıt belirmeleriydi.

Zıt hareket olan çekme itme veya gel-git bir eylem ya da hareketti. Bir kuvvetti. Ya da akan zamandı. Mekandı. Dalga ve parçacıktı. Yani dalga özne olanla kendini bilme, temadan olmaydı. Temadan olan da tematik ilikti (çekilimdi). Parçacık ta nesneydi. Öznenin eylemli, fiili; sınırlı sonlu geçekleşmesiydi. Çekme itme, git-gel vs. olanın ete kemiğe bürünmesiydi.

Kısaca biz buna ÖZDEK diyoruz. Tüm bu belirimle oluşlara “özdek sel özellik-özdeki ilik” diyoruz. Özdek, öze dek, özünen ikileme dek: kişiden, kişisi bilinçten ve kişisi istekten; kişiye ve sosyo topluma göre oluştan, sosyo toplumdan sosyo toplumsa istek ve sosyo toplumsa bilinçten bağımsız bir dıştan var oluşun, ikilemli ve çok yönlü belirimiyle zorunlu var oluşudur.

Akan enerji parçası kendi üzerine kendi etkisiyle akmaya karşı akmaz lığın eylemsizlik hareketli fren ve elektro motor kuvvetiydi (EMK’ydı). EMK bir hareketi durdurmak isteyendi. Durmaya karşı da duranı hareket etmeye zorlayan tersinmeydi. EMK bir fren etkisi ile durduran ve duracak olan bir hareketi de başlatmanın, sürdürmeye yöneltmenin depo enerjisiydi. Yalıtımla kendinsin ve kendi kendilik olmanın kaynağıdır.

Evrene ait enerji akana karşı (gir olana-itilene vs. karşı) akmayanla (gel olanla-çekim olanla, tersine hareketle fren olana vs.) direnç olma, zıt eylemiyle sürtünen enerji akış yapanın yalıtma zarfını oluştu. Zarf evrensel engeldi. Evren sel engelli, bloklaşmaydı. Özle biçimdi. Bu nedenle evrensel parçalar bir türlü ilk tekillik ile yenden buluşamaz. İlkteki tekilliği ortaya koyamaz olmanın eksik oluşu içindeki arayışla şimdi evrensel süreçlerdi. Sosyo toplumdu.

Patlama süreçle tekildi durumsal olandan eksiği olanları evrenler içine dağıtmış olacaktı. Patlama açılmaydı. Tekil oluşu açmaydı. Patlama kendi üzerine kendi etkiyle belki de patlayanı kadar patlama olanı da durduran eylemdi. Patlamanın şok dalgalı kesikli sürekli parça oluşu ile niceli parçalar evren içine hapis olmuştu.

Hapis olan tuzaklı saf enerji kendisin çağıran hareketle gerisin geri tekilliğe doğru gel hareketi yapar. Dışa kapalı içte açık evren içinde olmakla açılım veren evren içinde hapis olmakla gel hareketi yapan enerji salınımı evrensel engel nedenle ilkteki tekilliğiyle buluşup kararlı yapıyı oluşamaz. Kararlı yapıyı oluşamayan gel hareketi o evren içindeki koşullarla kendi eksikliğini tamamlayıcı çıvlamalarını yapar.

Evrensel alan içinde “gel” hareketine dönen ileri salınıma olan dalga parçacık hareketi gel esnasında evreni başlatan evrensel engele çarpar ve tekrar açılan evrendeki geliş yönüne doğru zıt bir hareketle seker. Bu gel salınımlı evren içi hareket evren içi gel git salınımlarına parçalanan şimdiki dönüşmeleri ortaya koyar.

Eksikli ve parçalı evrensel hareketle olan salınımlı titreşim; kendi gel hareketi üzerinde kendisine zıt hareketi olan git hareketi ile kendi eylem özünü tamamlayan oluşumu oluşturur. Gel evren içinde git-gel oluşun zarfı olan yalıtılmadır. Zarfı oluşan gel de ilk tekillikten olan karakter temadır. Böylece gel hareketi içinde git gel titreşmeli salınma hareketini yapan gel halindeki kararsız ya da dengesiz fiil oluştu.

Dengesiz fiili eylem kendi içinde git hareketi ile kararlı dengeli ve doğuran ve kendi olan süreçlerine dönüştü. Böylece itme olan git hareketi ile çekme olan gel yapan hareketler bu kendi olgu, olay bağı içindeki yansımalarını dönüşümlerle ortaya çıkarırlar.

Patlayan tekillikte itme ya da git yapan salınımla açılan kuvvet, salınım yapan hareket sonrası hareketi tekrar tekilliğe doğru gel yapama çağrısı üzerine; evrensel engelden ötürü “git olan hareketin” tamam olmamış olma eksikliğini içeren hareketti. Git oluş çağırması olan gel; tekil bir tema olan tekil iliği ile geri bağlanım yapamamakla evren içi git-gel olan kendi özel salınımı içinde geri bağlanıma duyulan eksikliğin stresiyle, zıt yönlü stresin spin (dönme) yük akışı ile çok aktifti.

Evrensel yalıtma içindeki hapsiyle evren içinin gel hareketi olma nedenle hem evren sel zarfa çarpıp geri yansıma yapması nedenle şok, evren içine ait git hareketine dönüşmüştü. Gel salınımlı titreşimi belirten şok dalga ve parçacıktaki saf enerji hareketleri; gel eylemini git gel yapan zıt hareketle tamam olur. İşte evrene özgü özel bağıntı ile parçalanmakla zıtlık olan çelişki, varlığın geliştirici özü olmuştu.

Tekilliğe ait şok, evren içi tuzakla gel titreşimli salınım üzerinde parçalanır. Parça git gele veya çekme itme ikili zıt karakterlere dönüşür. Böylece bambaşka bir var oluşun dünyasına adım atılır. Git olan şok enerjinin açılma imgesi ise gel imgenin eyleme dönüşen parçalı biçim belirmesiydi (parçacıktı). Yok eğer git olan açılmanın biçim eylemli parçacık titreşmeli frekansıyla sınırlı oluşu ise gel çağırması da temaya ait bellek olmanın imgesiydi (dalga hareketiydi).

Hiçbir oluşum temaya olan geri bağlanımını oluşamaz. Temadan örneklem oluşturlar. Temadandırlar. Temadan olmanın tema olmadığını biliyoruz. Yani tükenmez kalem kapağının, tükenmez kalem olmadığını biliyoruz. Tekil durumsalının (tükenmez kalem) tekil oluş teması ile bulamayan her bir oluşmalar, gelip geçici denge içinde olsalar da hep istikrarsız olmanın bu çelişkileri ile dinamiktirler.

Gel hareketi içinde tuzaklanan kaç hareketi, gel enerjisini git gel yapan titreşimler salınmasına çevirir. Bu ikili zıt karakterli titreşim salınımları birbirine elektrikti yük, alan, manyetik etki ile, biri diğerinin boşluklu ve tanecikli belirimi olmayı, dalga kuantum gibi bir yığın çelişki sel nicelemişlerini yansımakla süreç akıl almaz git gelelerin denge ve dengesizlik süreçlerini yaşamakla, öznel hayata dönüşür. Gelişir. Akışlı olur. Zaman akar. Süreç zıtların birbiri olması nedenle kesikli sürekli olur vs.

Evren içi evrensel akış, evrensel zarf hareketiyle (evrensel palet hareketiyle) hem akış hem de engellenmedir. Engelleme, engellenenin temadan olan; temayı tamamlayan imge boşluk eksikliğini evrene özgü zıt karakterleriyle dönüşür. Evrenin dengesizliği; akış halindeki dengesizlikle, evren içinde yeniden gel git hareketinin rezonanslarına dönüşür. Her rezonans yeni bir rezonansız niceleyişine dönüşmekle süreç karşılıklı ikili karakterine döner. Evren kendi rezonans salınımlarıyla sünme, kısalma salınımın eylemi olmakla kesikli sürekli titreşim veya tiril hareketidir.

Konuyu yinelersek eş zamanlı, iç içe, birbirine paralel evrenler hareketi; patlayan tekilliğin evrenlere dağılmasıyla hayat bulmuştu. Patlayan tekillik te evrenlere dağılan tekillikten akıştı. Tekille olan (tema olan) bu birçok parça enerjilerini evrenlere saldı. Evrenlere salınan enerji, evrenler arası yalıtım olan (delta yalıtımı olan) delta izolasyonundan ötürü birbiriyle ve kendilerini oluşan tekillikle buluşamaz. Gibi bir durumla tekilden salınan enerji, şimdilik yeniden tekilliği ile buluşup; çevrimini de yapamazdı.

Parçalar bir evren içinde diğer evrendekilerle ve gerilerindeki tekillik üzerinde kolay kolay birleşeme yapamazlar. Böylece devre tamamlanmaz. Tekillik eksenli çevrim oluşmaz. Evrendeki akış, temadan yansıma parçalardı. Tema üzerinde tamamlanmayan, temanın tematiği eylem olmakla eksikliktiler. Eksikle oluş evrenimizdeki parçalarda zıt durumlar olukla belirmeydi. Eksiklik zıt durumların birbirine denge ve dengesizliklerini ve zıddını da oluşmasıyla çevrimli eylemlilikti.
 
 

Bu yazının tüm hakları ve sorumluluğu Bayram Kaya üzerindedir.
Bu yazının ilgili yazara ait olmadığını, yazının içeriğinde şahsınıza veya toplumun genel ahlak değerlerine bir hakaret olduğunu, içeriğinde açıkça yazılmış müstehcen ifadeler veya edebi yazılarda olmaması gereken ağır küfürler bulunduğunu düşünüyorsanız, ilgili yazıyı ve yazarı site yönetimine bildirebilirsiniz.
Yazıların içeriğinden www.edebiyatdunyasi.com ve Ada İnternet Yayıncılığı ve Reklamcılık Şti. yetkilileri sorumlu tutulamaz.
 
Tüm yazıları

İlkÖnceki26272829303132SonrakiSon

 
1 .  İbrahim Değerli
2 .  Mehmet Akb
3 .  Serhat ÖZER
4 .  Abdulvahap UNCU
5 .  Ali Demiral


 
1 .  DeryaDerviş
2 .  İbrahim Değerli
3 .  Gülüm Çamlısoy
4 .  Berat Uyanık
5 .  Elnur Əliyev


 
1 .  Ahmet Duman
2 .  Tunahan çelik
3 .  erhan
4 .  Canay Gümüşlü Safi
5 .  Ömer Faruk Hüsmüllü

 

     


Basında sitemiz | Bize ulaşın | Reklam

Sözleşmeler Gizlilik ve Kullanım Sözleşmesi | Tüketici Hakları, Üyelik, Güvenlik ve Teminatlar

Tüm hakları saklıdır 2017 © Edebiyat Dünyası

Edebiyatdunyasi.com'a eklenen yazılar ve görseller 5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERi KANUNU'na göre korunmaktadır. Sitenin özgün içeriği 5187 Sayılı Basın Kanunu'na göre kaynak belirtilmeden başka yayın organlarında kullanılamaz. Kaynak belirtmek ve ilgili sayfaya link vermek koşuluyla sitenin tüm özgün içeriği başka yayın organlarında özgürce kullanılabilir.